Er wordt binnen projecten doorgaans onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de termen proces- en projectmanagement. Waar projectmanagement zich richt op inhoud draagt het procesmanagement zorg voor het organiseren van de samenwerking. Procesmanagement focust niet specifiek op een vooraf vastgelegd eindresultaat, maar op haalbaarheid en draagvlak. Een aantal vragen die worden ingevuld door de procesmanager zijn:

 1. Wat zijn kritische succesfactoren?
 2. Hoe ziet de organisatie eruit?
 3. Wat zijn de verantwoordelijkheden en hoe wordt dit zo efficiënt mogelijk ingericht?
 4. Werkwijze en kwaliteitsborging?
 5. Risicomanagement

Naast bovenstaande zaken zijn er nog veel meer procesmatige onderdelen. Gezien de aard van de onze werkzaamheden zijn dit de meest essentiële onderwerpen om te komen tot een geslaagd projectresultaat met voldoende draagvlak bij de meest voorkomende stakeholders.

Een tweetal items die het verschil kan maken in het realiseren van een succesvol project in zowel het ontwerp als in de realisatie worden nader toegelicht.

Succesfactoren

In onze visie is er een aantal factoren die een project tot een succes maakt. Enkele hiervan zijn algemeen, anderen zijn projectspecifiek en komen voort uit de complexiteit van de opgave. Graag bespreken we deze factoren aan het begin van uw project met u en het ontwerpteam.

De succesfactoren zijn:

 1. Doelstelling
 2. Draagvlak
 3. Haalbare planning
 4. Samenwerking
 5. Flexibiliteit

Bij ieder project waar een afzonderlijke procesmanager is aangesteld, vertaalt de betreffende procesbegeleider tenminste de bovenstaande factoren naar een werkbaar procesplan. Dit procesplan is gedurende de ontwerpfase de leidraad om zorg te dragen voor een project dat volledig gecontroleerd tot stand komt. In overleg met het ontwerpteam worden eventuele andere succesfactoren vastgesteld en gedefinieerd.

Risicomanagement

Risicomanagement is onder te brengen op twee niveaus. De meest voor de hand liggende is Risicomanagement op projectniveau. Zo moeten de risico’s (en kansen) van diverse ontwerpkeuzen nauwkeurig worden opgesteld en bijgehouden. Anderzijds is Risicomanagement op procesniveau tevens zeer belangrijk. De planning omvat ongeveer een tijdsperiode van een half jaar. Door in een vroeg stadium Risicomanagement onderdeel van het proces te laten worden, wordt inzichtelijk op wat de bedreigingen en gevolgen zijn op een vruchtbaar einddoel.

Binnen Valstar Simonis wordt voor het risicomanagement de RISMAN-methode gehanteerd. Het project wordt hierbij beschouwd vanuit de onderstaande invalshoeken, zodat een integraal beeld wordt verkregen van de risico’s en de mogelijke beheersmaatregelen:

 • politiek/bestuurlijk
 • financieel/economisch
 • juridisch/wettelijk
 • technisch
 • organisatorisch
 • geografisch/ruimtelijk
 • maatschappelijk