Om tot een optimaal geïntegreerd gebouwconcept te komen, zullen meerdere installatieconcepten onderzocht en beoordeeld moeten worden. Niet alleen door ons maar door alle ontwerpdisciplines. Dus samenwerken is hier het sleutelwoord. En openstaan voor de mening van gebruikers, architecten en andere adviseurs.

Van het ontwerpteam wordt verwacht dat zij er in slagen, binnen het budget, te komen tot een gebouw, of complex van gebouwen, dat past op de ambities, wensen en eisen van de opdrachtgever het uiteindelijke ontwerp moet de mogelijkheid bieden voor aanpassingen aan de voortdurende veranderingen.

Het uiteindelijke gebouw zien wij als het eindproduct van de samenwerking van een team, bestaande uit:

  • Opdrachtgever;
  • Gebruiker(s);
  • Bouwmanagementbureau;
  • Architect;
  • Adviseurs voor bouwfysica, constructies en installaties.

De kwaliteit van dit ontwerp is sterk afhankelijk van de mate waarin de ontwerpteamleden er in slagen de verschillende disciplines tot een geïntegreerd ontwerp samen te voegen. Dit vereist een intensieve, 'open' en 'creatieve' samenwerking tussen opdrachtgever, architect, constructeur en adviseur(s), waarbij ook de gebruikers een actieve inbreng moeten leveren. Onderlinge communicatie en informatie staan hierbij centraal, een goede verstandhouding in het ontwerpteam is essentieel. De verschillende partijen beschikken gezamenlijk over veel kennis en ervaring, ook op elkaars vakgebied. Het komt de kwaliteit van het eindresultaat naar onze mening ten goede als de verschillende disciplines de vrijheid nemen en krijgen om, ook op elkaars vakgebied, voorstellen te doen.

Installatieconcepten beperken zich veelal niet tot de eigen discipline, maar vergen vaak een wederzijdse afstemming met het bouwkundig/bouwfysisch ontwerp. Bij innovatieve installatieconcepten worden bouwkundige elementen bovendien regelmatig benut als installatiecomponent, het betreffende element wordt dan onderworpen aan de eisen van meerdere disciplines. Dit maakt de geschetste intensieve samenwerking en Integraal Ontwerpen tot een voorwaarde.

Pressure Cooking

Het ontwerptraject is een lang en intensief traject. In het procesdocument staan reeds workshops als contactmomenten opgenomen. Voor complexe projecten leidt het zogenaamde ‘Pressure cooking’ tot een goed uitgangspunt voor de daadwerkelijke start van het integrale ontwerp.

Door naast het integrale ontwerpteam ook de opdrachtgever en eindgebruikers uit te nodigen, kan in breder collectief uitgebreid stilgestaan worden bij de uitdaging van het project. In verschillende werkgroepen en themasessies wordt aan diverse thema’s gewerkt, waarbij de ervaringen van zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers bij hun huidige huisvesting centraal staan. Onderwerpen voor de ‘Pressure Cooking’ meetings zijn bijvoorbeeld beveiliging, dienstverlening, inrichting en beheer, flexibiliteit en duurzaamheid. De cyclische werkwijze zoals hiernaast afgebeeld kan als uitgangspunt dienen voor de uitwerking van deze thema’s. Onze ervaring leert dat in enkele dagen enorme stappen worden gezet in het ontwerp, waarbij iedereen een beeld heeft van het einddoel men elkaar goed leert kennen en er bij de opdrachtgever én eindgebruikers vertrouwen vergroot in het voorziene eindresultaat. Een dergelijke sessie bevordert de integraliteit van het ontwerp en het begrip van elkaars werk en uitgangspunten. Onder meer bij het project Stadhuis Almelo heeft dit tot zeer goede resultaten geleid.