Algemeen

Het Haaglanden Medisch Centrum, locatie Westeinde is een stadsziekenhuis in het centrum van Den Haag. Valstar Simonis is sedert de jaren negentig bij vele renovatie- en uitbreidingsprojecten op deze locatie betrokken. Zo ook de Spoedeisende Hulp (SEH). Waren wij in het verleden al betrokken bij de renovatie en de toenmalige uitbreiding, nu mochten wij opnieuw onze kennis inzetten voor de verbouwing en uitbreiding van de SEH.

De huidige uitbreiding is gerealiseerd door de inpandige ambulancehal aan de SEH toe te voegen. Door deze uitbreiding is ruimte ontstaan om ook andere delen van de SEH te verbouwen en te moderniseren als een ‘schuifpuzzel’. De nieuwe ambulancehal is als een losstaand gebouw gerealiseerd op het terrein.

Verder is Valstar Simonis  op deze locatie betrokken bij de renovatie van de afdelingen radiologie, trauma en urologie. Op de locatie Antoniushove te Leidschendam-Voorburg hebben wij recentelijk de nieuwbouw van de verpleegafdelingen opgeleverd inclusief centrale hal en parkeergarage. Momenteel zijn wij betrokken bij de nieuwbouw voor radiotherapie en de renovatie van de afdelingen ondersteunende diensten, oogheelkunde en dagbehandeling oncologie.

MCH-Westeinde-low

Installaties, flexibiliteit en duurzaamheid

Bijzonder op een SEH van een binnenstedelijk ziekenhuis in een grote stad zijn de veiligheidsaspecten, met name in de nachtelijke en weekenduren. Dit vraagt om een goede afstemming van bouwkundige lay-out, de technische beveiligingsmaatregelen en de organisatorische maatregelen. In nauw overleg met het bouwbureau, de architect en de gebruikers geeft Valstar Simonis invulling aan de technische maatregelen. Uitdaging hierbij is om de verschillende belangen te verenigen: veiligheid van het personeel versus een gastvrije uitstraling en adequate opvang van de patiënten.

Bij een uitbreiding/renovatie wordt vanuit het oogpunt van doelmatigheid aansluiting gezocht bij het bestaande installatieconcept. Daarbij worden kansen op verbetering niet uit het oog verloren. Dit betreft aspecten als optimaal comfort, vergroten van de bedrijfszekerheid en duurzaamheid.

De bedrijfszekerheid van de technische installaties wordt vergroot door essentiële installaties uit te voeren als 2x 75% in plaats van 1x 100% en koppelingen te maken met de bestaande voorzieningen.

Flexibiliteit in ontwerpproces en van de installatie

Door in een vroegtijdig stadium een goede ligging van de infrastructuur voor alle disciplines (verwarming, koeling, ventilatielucht, elektrische energie en dergelijke) te bedenken was het mogelijk om de verschillende soorten van ruimten op de SEH te ‘verschuiven’ gedurende het ontwerpproces zonder dat een geheel nieuw ontwerp gemaakt diende te worden.

Op basis van de beschikbare bronnen (warmte, koude, stoom en elektrische energie) zijn weloverwogen keuzen gemaakt hoe de nieuwe installaties zijn gekoppeld op de aanwezige centrale systemen. Om de warmtevraag te beperken is gekozen voor ventilatiesystemen met een hoog rendement warmteterugwinning (> 85%). Op deze wijze was een koppeling mogelijk met de al aanwezige verwarmingsinstallatie. Voor de koeling van de ventilatielucht is gekozen voor een eigen opwekking per kast en de ruimtekoeling (klimaatplafonds) is aangesloten op de al aanwezige koelinstallatie.

Het duurzame karakter van het installatieconcept is het hergebruiken en renoveren van de reeds aanwezige luchtbehandelingskasten en gedeeltelijk hergebruik van luchtkanalen, leidingen en infrastructuur van kabelwegen.

De installaties zijn geschikt voor laagtemperatuur verwarming en hoogtemperatuur koeling. Door het toepassen van klimaatplafonds wordt een optimaal comfort in combinatie met individuele regelbaarheid per ruimte gerealiseerd.