Valstar Simonis volgt ook richtlijnen REHVA en TVVL

Op dit moment is niet volledig duidelijk in hoeverre de zogenaamde aerosolen een rol spelen bij nieuwe besmettingen. Wel is duidelijk dat aerosolen zich over veel grotere afstand dan 1,5 meter verspreiden. Het bovenstaande betekent niet dat desinfecteren van oppervlakken, handen wassen en 1,5 meter afstand houden weinig zin heeft. Het kan wel betekenen dat aanvullende maatregelen nuttig kunnen zijn om de concentratie gevaarlijke aerosolen laag te houden.

Maatregelen
Het RIVM heeft richtlijnen afgegeven voor ventilatie in relatie tot de verspreiding van het COVID19-virus. Echter blijkt, als onderdeel van de discussie in de media dat deze wellicht niet ver genoeg gaan. Valstar Simonis volgt in haar advies dan ook de richtlijnen zoals opgesteld door REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties en de TVVL. De maatregelen zijn in hoofdzaak de volgende:

  1. Ventileer (luchttoevoer en –afvoer): In gebouwen met mechanische ventilatie is het raadzaam de bedrijfstijden aan te passen tot 2 uur voor start werkzaamheden en 2 uur na de werkzaamheden. Buiten de werktijden de ventilatie niet uitzetten, maar naar een lager niveau brengen. In het geval er vraaggestuurde ventilatie van toepassing is is het raadzaam het CO2-setpoint te verlagen naar 400 ppm teneinde de ventilatie op nominale waarde te laten functioneren. Een expertteam van TVVL, Isso, e.a adviseert een luchthoeveelheid van minimaal 60 m3/h per persoon.
  2. Gebruik te openen ramen om extra te ventileren.
  3. Gebruik warmteterugwinning verstandig. Indien de luchthoeveelheid die ongewenst recirculeert, door kortsluiting tussen de ingaande en uitgaande luchtstroom, groter kan zijn dan 5% raden wij aan de warmteterugwinning aan te passen.
  4. Zet de recirculatie uit. Zet bij centrale recirculatie de recirculatiekleppen in de luchtbehandelingskast dicht en ventileer 100% met buitenlucht op de maximale luchthoeveelheid.

Bij ruimten en gebouwen met een specifieke functie zoals laboratoria en clean rooms gelden specifiekere eisen.

Er vindt momenteel veel onderzoek plaats naar de effecten van ventilatie en de verspreiding van het virus. Het bovenstaande zal dan ook de komende tijd ongetwijfeld wijzigen en door ons aangepast worden. Wij zullen u daarover tijdig informeren.

Inzicht en aanbevelingen
Indien u geen of beperkt inzicht heeft in de instellingen van uw ventilatiesysteem, dan raden wij u aan deze te laten onderzoeken om in kaart te laten brengen welke maatregelen u kunt invoeren.

Als gevolg van het toepassen van bovengenoemde maatregelen is het waarschijnlijk dat het energieverbruik toeneemt en het comfort in enkele situaties afneemt.

Uw Valstar Simonis adviseur kan u dit inzicht bieden en de mogelijkheden van uw installaties in kaart brengen. Ook in het uitvoeren van de aanpassing kunnen wij u begeleiden. Tot slot kunnen wij een inschatting maken van de gevolgen op de exploitatiekosten en de comfortbeleving. Neemt u hiervoor contact op met uw adviseur of belt u met 070-307 22 22.