Gebiedsontwikkeling en strategische haalbaarheidsonderzoeken

Als gevolg van het veranderde economische tijdperk vinden grootschalige vastgoedontwikkelingen niet meer plaats. De trend van lokale duurzame netwerken is echter niet doorbroken. Zeker met inachtname van de Warmtevisie is de verwachting dat ontwikkelingen en energieconcepten niet alleen meer op gebouwniveau plaatsvinden maar ook op gebiedsniveau. De adviseurs van Valstar Simonis hebben ruime ervaring op het gebied van centrale energieconcepten, zoals gebiedsbrede WarmteKoudeOpslag-systemen (WKO). Maar ook het ontwerp van een houtgestookte biomassacentrale behoort tot de mogelijkheden. Evenals bij het ontwikkelen en ontwerpen van een energieconcept op gebouwniveau houden wij hierbij rekening met de gebruiks- en exploitatiefase om tot een optimaal ontwerp te komen. Zo wordt er rekening gehouden met de ontwikkelingen binnen een gebied zoals volloopscenario’s en wijzigende omstandigheden. Flexibiliteit om op deze veranderende omstandigheden in te spelen is bij het opstellen van een ontwerp dan ook altijd een belangrijk item.

Warmteplan en energievisie

Diverse gemeenten hebben reeds een energievisie opgesteld. In deze veelal strategische visie is vastgelegd welke energie-ambitie de betreffende gemeente heeft voor de lange termijn. Doorgaans betreft het hier de termijn waarop een gemeente energieneutraal wil zijn. De nabije toekomst wordt, afgeleid van deze energievisie, doorgaans vastgelegd in een uitvoeringsprogramma voor de duur van de zittingsperiode van een College en gemeenteraad.

Valstar Simonis kan een gemeente op verschillende manieren ondersteunen. Met de aanwezige kennis van de gebouwde omgeving kan Valstar Simonis nauwkeurig een inschatting maken van het huidig verbruik binnen een gemeente. Dit dient als uitgangspunt voor het vaststellen van de ambitie. Op basis hiervan beschouwt Valstar Simonis de mogelijkheden die er binnen een gemeente zijn om de doelstelling te verwezenlijken. Hierbij houden wij rekening met de huidige stand van de techniek, maar ook met toekomstige ontwikkelingen om een reëel beeld te schetsen. Dit toekomstbeeld kwantificeren we en leggen we vervolgens vast in een roadmap waaruit visie, daadkracht maar ook realiteitszin blijkt.