Energie Management Systeem

De servicekosten van een kantoorpand bestaan voor 47% uit energiekosten wanneer verhuurd en zelfs voor 61% indien het pand niet is verhuurd. Een substantieel aandeel dus en hiermee ook zeker de moeite waard om eens goed tegen het licht te houden op besparingsmogelijkheden. Het invoeren van een Energie Management Systeem biedt inzicht op zowel de huidige situatie als de verbetermogelijkheden.

Bij het toepassen van energiemanagement komen een aantal diensten samen. Energiemanagement is opgebouwd uit een vijftal pijlers:

  1. Aansluitingenbeheer;
  2. Energiemonitoring;
  3. Energie-inkoop;
  4. Optimalisatie (verbetermaatregelen);
  5. Financieel Management.

Om tot een optimaal resultaat voor uw pand of vastgoedportefeuille te komen zijn alle pijlers van belang. Elk van de items heeft direct invloed op de andere pijlers en moeten voor het beste resultaat dan ook integraal worden beschouwd.

Valstar Simonis is in staat om een volledig Energie Management Systeem voor u te ontwikkelen conform de NEN-EN-ISO 50001. Het Energie Management Systeem heeft als doel om op een systematische wijze de verbetering van de energieprestatie te bewerkstelligen. Hierbij worden gezamenlijk vooraf helder de doelen vastgelegd teneinde het ambitieniveau helder in kaart te brengen. Vervolgens worden alle energiestromen in kaart gebracht en aan de hand hiervan de besparingsopgaven – en toetsingscriteria vastgelegd. Na vaststelling van de maatregelen faciliteert Valstar Simonis de uitvraag en uitvoering van de eventuele verbetermaatregelen om uw als Opdrachtgever maximaal te ontzorgen. Uiteraard worden de resultaten gedurende een vooraf vastgelegde periode vastgelegd en gerapporteerd.

Pakketten

Het meest optimale resultaat wordt bereikt wanneer een volledige Energie Management Systeem wordt geïmplementeerd. Het opzetten en beheren van een EMS is maatwerk. Indien u belangstelling heeft in de mogelijkheden voor de implementatie hiervan maken wij graag een afspraak met u om de mogelijkheden te bespreken en de kosten hiervoor inzichtelijk te maken.

Wanneer u echter liever gefaseerd kennis wilt maken met Energiemanagement heeft Valstar Simonis een drietal pakketten ontwikkeld om dit gefaseerd te faciliteren. Dit biedt u de mogelijkheid om tegen een zeer beperkte investering direct inzicht te krijgen in de prestaties van uw vastgoed en uw energie-inkoopbeleid.

Quick Scan Light

Bij de Quick Scan Light worden drie van de vijf pijlers van Energiemanagement belicht,

  1. Aansluitingenbeheer;
  2. Energie-inkoop;
  3. Energiemonitoring.

Uw pand of portefeuille wordt aan de hand van de basiskenmerken, kentallen en energietarieven getoetst aan de hand van Benchmarks op het verbruik en de energiekosten. In een korte maar heldere rapportage wordt u aangegeven waar u staat met de inkoop van energie en meetdiensten en hoe uw pand en uw gebruikers presteren ten opzichte van het gemiddelde De Quick Scan light is zeer laagdrempelig en geeft u in een oogopslag een beeld van .

Quick Scan

De reguliere Quick scan is de grote broer van de Lightversie. Aanvullend op de light versie komt een van onze specialisten uw gebouw opnemen en wordt de rapportage aan de hand van de opname aangevuld met zeer concrete verbetermaatregelen inclusief terugverdientijden.

Energiemonitoring

De servicekosten voor een verhuurd kantoorpand bestaan in Nederland voor gemiddeld 47% uit energiekosten. Het is dan voor iedere eigenaar en beheerder en must om in kaart te hebben welke energiestromen op te treden in een pand en hoe deze zich verhouden tot een standaard klimaatjaar. Dit brengt inzichtelijk hoe de pandinstallaties functioneren en hoe de gebruikers zich gedragen. Eventuele genomen besparingsmaatregelen worden ook direct zichtbaar. De energiemonitoring kan op afstand plaatsvinden en houdt in dat wij zowel het verbruik monitoren als het functioneren van de opwekinstallaties. Gebreken kunnen zo voortijdig worden opgespoord en verholpen.

De periodieke rapportages kunnen u als pandeigenaar of verhuurder assisteren bij het doorberekenen van de energie- of servicekosten en u faciliteren bij de periodiek audit voor de ISO 14.001 of uw duurzaamheidsjaarverslag in het kader van CR/TNO.